top of page

Algemene voorwaarden

 Artikel 1: Algemene bepalingen 

 
De e-commerce website van Art of Hair, een BV met maatschappelijke zetel te Leopoldstraat 71-73, 2000 Antwerpen, BTW BE 07 23 980 779 , RPR Antwerpen, Art of Hair biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar kapperszaak online aan te kopen. 

  
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Art of hair moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Art of hair aanvaard zijn. 

 
Artikel 2: Prijs 

 

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 

 

In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 

 

Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 

 1.  de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 

 

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 

 

 

Artikel 4 - Het aanbod 

 

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 

 

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

 

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  

 

Artikel 5 - De overeenkomst 

 

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 

 

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 

 

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

 

De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

 

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de 

consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 

 1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 

 1. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 

 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 

 1. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.  

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst 

 

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft 

gemaakt. 

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen 

uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging  

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 

Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot 

het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud 

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de ondernemer.  

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de ondernemer te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. 

 

Artikel 7: Herroepingsrecht 

 

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product 

gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De 

ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de 

consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit neemt. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 

 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt; 

 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in bezit neemt. 

 

Artikel 8: Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd  

De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product 

gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De 

ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 

De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de 

consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in bezit neemt. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 

 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt; 

 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in bezit neemt. 

 

Artikel 9: Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn 

door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de 

ondernemer.  

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. 

Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 

 

De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs 

mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 

 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de 

ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer 

aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 

 

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende 

overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

 

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze 

mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

 

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten 

door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

 

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft 

gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 

 

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste 

standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

 

Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht 

 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt 

waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen 

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de 

ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid 

krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de 

succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

 1. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst 

een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, 

goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 

5. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde 

datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 

6. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en 

die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die 

duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 

7. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 

8. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn 

om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;  

9. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 

10. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, 

maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde 

afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 

11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na 

levering is verbroken; 

12. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;  

13. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 

 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 

 1. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

 

14. De overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen (inwerkingtreding: 

31 mei 2014 (art. VI.53, 14 °).  

 

Artikel 11: Nakoming en Garantie 

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.  

 

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, 

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 

 

Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie 

beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

 

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, 

importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 

 

Artikel 12: Klantendienst  

 
De klantendienst van de ondernemer is bereikbaar op het telefoonnummer 03 605 54 17, via e-mail op info@artofhair-antwerpen.be of per post op het volgende adres Leopoldstraat 71-73, 2000 Antwerpen.  Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. [Indien van toepassing: het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling hier uitschrijven] 

 

Artikel 13: Sancties voor niet-betaling 

 
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de ondernemer beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.  

 
Onverminderd het voorgaande behoudt de ondernemer zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. 

 

Artikel 14: Privacy 

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Art of hair respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. 

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. 

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Art of hair, Leopoldstraat 71-73, 2000 Antwerpen, info@artofhair-antwerpen.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Art of Hair, Leopoldstraat 71-73, 2000 Antwerpen, info@artofhair-antwerpen.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, […] heeft dus geen toegang tot uw paswoord. 

  
De ondernemer houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.  

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 03 605 54 17 

 

Artikel 15: Gebruik van cookies 

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  

 

 ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.  

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert. 

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.  

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies. 

 

 

Artikel 16: Wijziging voorwaarden  

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

 
Artikel 17: Bewijs 

 
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.  
 

De ondernemer heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.  

 

Artikel 18: Klachtenregeling 

 

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt 

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de 

consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 

 

Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf 

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

 

Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van 

de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de 

geschillenregeling. 

 

Artikel 19: Toepasselijk recht – Geschillen 

 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene 

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. 

 

De consument kan terecht bij de Consumentenombudsdienst, een door het artikel XVI.5 van het 

Wetboek Economisch Recht opgerichte autonome openbare dienst met rechtspersoonlijkheid, met een aanvraag voor een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen, waaronder geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten. 

 

De consument kan de Consumentenombudsdienst bereiken per brief, via elektronische 

post of ter plaatse: North Gate II Koning Albert II-laan 8 1000 Brussel Tel : 02 702 52 00 Fax : 02 

808 71 20 E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be 

Tevens kunt u op de website van de Europese Commissie, https://webgate.ec.europa.eu/odr/, een 

beroep doen op geschillenbeslechting. 

 

De Consumentenombudsdienst kan een aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een 

consumentengeschil weigeren indien de klacht niet voorafgaandelijk bij de Art of hair  werd ingediend. Ze kan dit ook wanneer de klacht meer dan een jaar geleden bij de Art of hair werd ingediend of wanneer de behandeling van het geschil de effectieve werking van de 

Consumentenombudsdienst ernstig in gedrang zou brengen. 

De Consumentenombudsdienst zal een aanvraag niet behandelen indien de klacht anoniem 

wordt ingediend of wanneer de tegenpartij, zijnde de Art of hair, niet is of niet kan worden geïdentificeerd. 

Dit geldt ook indien de klacht verzonnen, kwetsend of eerrovend is. Ook wanneer de klacht reeds werd behandeld door een andere bevoegde instantie, zal de Consumentenombudsdienst de klacht niet behandelen.  

 

Binnen een termijn van 90 kalenderdagen na ontvangst van de volledige aanvraag, brengt de 

Consumentenombudsdienst de uitkomst van de geschillenregeling ter kennis van de betrokken partijen. 

Uitzonderlijk kan deze termijn eenmalig worden verlengd op voorwaarde dat de partijen daarvan zijn geïnformeerd voor het verstrijken van de eerste termijn, en dat deze verlenging wordt gemotiveerd door de complexiteit van het geschil. 

 

Bereikt de Consumentenombudsdienst een minnelijke regeling, dan sluit hij het dossier af en 

wordt er een bevestiging aan alle partijen gestuurd, schriftelijk of op een andere duurzame 

gegevensdrager. Wanneer er geen minnelijke regeling kan worden bereikt, deelt de Consumentenombudsdienst dit schriftelijk of op een andere duurzame gegevensdrager mede aan de partijen en kan hij tezelfdertijd een aanbeveling formuleren ten aanzien van de Art of hair, met kopie aan de aanvragende consument. Wanneer de Art of hair deze aanbeveling niet volgt, beschikt zij over een termijn van 30 kalenderdagen om haar gemotiveerd standpunt ter kennis te brengen aan de Consumentenombudsdienst en aan de consument. 

 

Alle inlichtingen die de Consumentenombudsdienst ontvangt in het kader van de 

buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil, worden vertrouwelijk behandeld. De 

Consumentenombudsdienst kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

 

De behandeling van een aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van een consumentengeschil 

door de Consumentenombudsdienst is kosteloos. 

bottom of page